O funcionamento do programa de doutoramento enmarcase dentro do SGC da Escola Internacional de Doutoramento (EIDO), que abrangue todos os programas oficiais de doutoramento adscritos a ela.

Este SGC desenvólvese, tanto no ámbito estratéxico como no operativo, a través de diversos órganos da Universidade baixo os principios de interdependencia, coordinación e participación.

O Sistema de Garantía de Calidade do programa de doutoramento contará con mecanismos e procedementos que permitan:

  • Establecer resultados previstos de rendemento académico, a partir de datos históricos e/ou de estimacións futuras, nos vindeiros 6 anos (no caso de programas de nova creación).
  • Medir os resultados académicos acadados polo programa, tanto en cada curso académico como na súa evolución.
  • Publicar e difundir estos resultados para que estén dispoñibles e sexan accesibles, tanto para os responsables do SGC del programa como para a sociedade en xeral.

Procedementos que detallan estas actividades:

  • Deseño e verificación dos programas
  • Seguimento, modificación e acreditación dos programas
  • Información pública e rendición de contas

A información pública respecto destes resultados pode atoparse no Portal de transparencia da Universidade de Vigo.